Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Konferencji  pn.: „Homotechnicus. Wyzwania pokolenia Alfa i ewolucja edukacji”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą Homotechnicus. Wyzwania pokolenia Alfa i ewolucja edukacjiorganizowanej przez FF Serwis Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741252, REGON: 380816320, NIP: 1182177488, adres poczty elektronicznej: biuro@ffserwis.pl.

2. Konferencja odbędzie się w dniu 19.11.2022 r. w szkole "Strumienie" adres: ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów oraz w wersji online w tym samym dniu i będzie transmitowana za pośrednictwem sieci Internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie https://homotechnicus.com.pl/.

3. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://homotechnicus.com.pl/.

b) Organizator – oznacza FF Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741252, REGON: 380816320, NIP: 1182177488.

c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję stacjonarną i online pod nazwą: „Homotechnicus. Wyzwania pokolenia Alfa i ewolucja edukacji”, odbywającą się w szkole "Strumienie", adres: ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów.

d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: https://homotechnicus.com.pl/ za pomocą którego następuje Rejestracja.

f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.

g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

 

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1.Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z Internetem za pomocą komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do przeglądarek:

- Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,

- Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,

  • Safari w wersji 12 lub wyższej,
  • Opera w wersji 66 lub wyższej.

 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: https://homotechnicus.com.pl/.

2. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

3. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy.

4. Indywidualny link do transmisji online z Konferencji zostanie wysłany mailem na dzień przed rozpoczęciem Konferencji tj. 18.11.2022 r.

5. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.

6. Koszt przejazdu i uczestnictwa w Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

§ 5. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

2. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w tej samej formie, w której Uczestnik złożył reklamację.

 

§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji  mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom.

 

§ 8.  ZASADY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, GŁOSU ORAZ WYPOWIEDZI

 

1. Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Konferencji będzie rejestrowany w formie nagrania audiowizualnego oraz/lub zdjęć, a tak stworzone utwory będą wykorzystywane do celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa, itp.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy: Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, jak również samej Konferencji (komercyjne wykorzystanie). 

2. Organizator informuje, że rejestracja utworów, o których mowa w § 8.1. będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Konferencja, chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania.

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku oraz/lub głosu i wypowiedzi (jeżeli Uczestnik takowych udzieli w trakcie dyskusji prelekcyjnych oraz/lub do kamery) oraz rozpowszechniania ich jako elementów ww. utworów do celów wymienionych w ust. 1 powyżej,  i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na różnych polach eksploatacji utworów w szczególności:

- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),

- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,

- publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,

- wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek, głos, wypowiedź,

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

- wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. na stronie Organizatora).

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed rozpoczęciem Konferencji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika od streamingu online przy nieporządnym zachowaniu Uczestnika w trakcie Konferencji Online.

5. Liczba miejsc udziału w Konferencji stacjonarnej jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

b) podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;

c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

10. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

Organizator:

FF Serwis

Partner strategiczny:

Partnerzy:

Patronat medialny: