Klauzula informacyjna

 

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,  FF Serwis Sp. z o.o. opracowała Klauzulę informacyjną.

 

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest FF Serwis Sp. z o.o. z siedzibą: ul Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa, KRS: 0000741252, NIP: 1182177488 zwana dalej Administratorem.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W związku z organizacją Konferencji Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane o obecności na Konferencji. Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, Administrator przetwarza dane wymagane przepisami prawa, zawarte we wnioskach, skargach i innych wystąpieniach Uczestników do Administratora.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji, zapewnienia dostępu do Konferencji stacjonarnie oraz online, wysyłania Notyfikacji dotyczących Konferencji, dokumentowania przebiegu Konferencji; wszelkie inne kwestie administracyjne wymagane dla właściwej organizacji i przebiegu Konferencji oraz bezpieczeństwa jej Uczestników, Prelegentów i obsługi.  Ponadto dane przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość świadczonych usług.

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat od zakończenia Konferencji, w szczególności

 

- przez okres trwania Konferencji, a po jej zakończeniu przez okres 10 lat, chyba że dłuższy okres uzasadnia okres przedawnienia roszczeń wynikających z innych tytułów,

- do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów praw,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

 

5. Pouczenie o prawach Uczestnika.

Przysługują Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przysługuje Uczestnikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych Uczestnika, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Uczestnika, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres iod@ffserwis.pl lub listownie na adres: FF Serwis Sp. z o.o., ul. Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

- prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi, tj. prawo do otrzymania od Administratora posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

6. Przekazywanie danych.

Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, ani nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

7. Postanowienia końcowe

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem: iod@ffserwis.pl lub listownie na adres: FF Serwis Sp. z o.o., ul. Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą informacyjną, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Organizator:

FF Serwis

Partner strategiczny:

Partnerzy:

Patronat medialny: